Standardavtal Lagerhållning och Transport

Göteborgs Fryshus Service AB, 556337-7687, Slakthuset Fryshuset, 415 02 Göteborg, (”Göteborgs Fryshus”), tillämpar följande standardavtal vid utförande av sina tjänster.

Standardavtalet som pdf >>

 

GÖTEBORGS FRYSHUS ÅTAGANDEN

1. Göteborgs Fryshus ska för Varuägarens räkning transportera och/eller lagerhålla varor i enlighet med uppdragsspecifikationen i Bilaga 1 (”Offert”).

VARUÄGARENS ÅTAGANDEN

2. I samband med att Varuägaren hämtar ut sina sista varor som lagerhållits hos Göteborgs Fryshus förfaller samtliga återstående fakturor/fordringar till omedelbar betalning. Innan slututtag sker ska samtliga Göteborgs Fryshus fordringar på Varuägaren vara betalda.
3. Varuägaren åtar sig att hålla det gods som ska transporteras eller lagras av Göteborgs Fryshus (”Godset”), och som är i Göteborgs Fryshus besittning, fullvärdes¬försäkrat under den tid Godset är i Göteborgs Fryshus besittning.
4. Varuägaren ska hålla Göteborgs Fryshus skadeslös för skada, förlust eller annat ansvar, vari innefattas skada på annat gods och skada som Göteborgs Fryshus orsakas genom att:
a) uppgifter rörande Godset eller information och dokument avseende uppdraget är oriktiga, otydliga eller ofullständiga,
b) varan är felaktigt förpackad, märkt eller säkrad av Varuägaren eller annan part som agerar för dennes räkning,
c) Godset har sådana skadebringande egenskaper som Göteborgs Fryshus inte rimligen kunde ha förutsett.
d) Godset är olagligt, defekt, bristfälligt eller felaktigt, ofullständigt eller oförenligt med tillämpliga regler eller bestämmelser, misstänkt för att vara eller styrkts vara i strid med tredje mans immateriella eller industriella rättig¬heter eller att nödvändiga officiella tillstånd för import, export, hantering, lagring eller transport av gods saknas eller inte finns eller inte finns tillgängliga på plats.

GODSETS BESKAFFENHET VID AVLÄMNANDE

5. Varuägaren ska tillse att Godset vid avlämning för transport och lagerhållning är förpackat på ändamålsenligt sätt, tydligt märkt och i övrigt uppfyller de krav som framställs i vid var tid gällande reglering, inkluderande men inte begränsad till livsmedelslagstiftning, lagstiftning om farligt gods och övriga rådande myndig¬hetskrav som kan tillämpas avseende Godset. Varuägaren ska vidare tillse att Godsets mängd tydligt framgår på den yttre förpackningen och överens¬stämmer med vad som anges i Uppdragsspecifikationen.
6. Göteborgs Fryshus ska vid mottagning av Godset utvändigt kontrollera Godset och utföra kvittens för hela kollin som mottagits, dock utan ansvar för innehåll i kollin samt för dold skada. Göteborgs Fryshus ansvarar inte för riktigheten av de uppgifter om Godset som Varuägaren lämnat, men äger vid uppdragets utförande utgå från dessa.
7. Det ankommer på Varuägaren att tillse att Godset ur hanterings- och skade-synpunkt är emballerad på lämpligt sätt. Göteborgs Fryshus har rätt, men är inte skyldig, att på Varuägarens bekostnad reparera bristfälligt emballage utan att först underrätta Varuägaren därom.

UPPDRAGETS UTFÖRANDE

8. Godset ska transporteras och lagras på ett fackmannamässigt sätt i enlighet med Varuägarens instruktioner. Göteborgs Fryshus ansvarar inte för skada som uppkommit på grund av fel vid transport eller lagring under förutsättning att transport och lagring skett i enlighet med Varuägarens instruktioner.
9. Om det blir nödvändigt för Göteborgs Fryshus att vid utförande av Uppdraget agera utan att först inhämta Varuägarens instruktioner, ska Göteborgs Fryshus göra detta med tillbörlig omsorg på Varuägarens risk och för dennes räkning. Göteborgs Fryshus ska snarast möjligt underrätta Varuägaren om åtgärder som vidtagits samt om så begärs tillhandahålla dokumentation för eventuella omkostnader. Det åligger Göteborgs Fryshus i sådant fall att begränsa omkostnader och risker.
10. Om de exakta omständigheterna som orsakat eller resulterat i förlust av, minskning av, skada på eller försening av godset, under den tid godset var i Göteborgs Fryshus besittning, inte kan fastställas, ska detta i sig själv inte anses utgöra vårdslöshet från Göteborgs Fryshus sida.

GODSETS UTLÄMNING

11. Godset utlämnas endast till Varuägaren eller enligt dennes skriftliga instruktioner. Har Varuägaren underrättat Göteborgs Fryshus att Godset pantsatts äger Göteborgs Fryshus inte utan panthavarens godkännande utlämna Godset till Varuägaren eller någon som denne anvisar. Vid Varuägarens konkurs utlämnas Godset till Varuägarens konkursförvaltare mot uppvisande av förordnande.

RETENTIONSRÄTT OCH PANTRÄTT

12. Göteborgs Fryshus har retentionsrätt och panträtt i Godset för alla å Godset vilande kostnader, inklusive vederlag, lagerhyra och Göteborgs Fryshus alla övriga fordringar på Varuägaren.
13. För den händelse Göteborgs Fryshus fordran inte regleras äger Göteborgs Fryshus rätt att på ett betryggande sätt låta ombesörja försäljning av så stor del av Godset som behövs, helt eller delvis, för att täcka Göteborgs Fryshus samlade fordringar inklusive omkostnader.

ANSVARSBEGRÄNSNINGAR

Skada på godset och dröjsmål i uppdragets utförande

14. Vid förlust av, minskning av eller skada på Godset ska Varuägaren i första hand begära ersättning från sitt försäkringsbolag.
15. Göteborgs Fryshus ansvarar inte för indirekta skador, inkluderande men inte begränsade till förlorad vinst och goodwill. Göteborgs Fryshus ansvar omfattar inte heller punktskatter, andra skatter eller pålagor eller följdskador.
16. Ersättning för förlust eller minskning av gods ska beräknas utifrån Godsets inköpsvärde vid den tidpunkt som Göteborgs Fryshus emottog Godset.
17. Ersättning för skada på Godset utgår med ett belopp som motsvarar värdeminskningen med utgångspunkt i Godsets inköpsvärde vid tid för skadans uppkomst.
18. Göteborgs Fryshus ansvar ska under alla förhållanden vara begränsat till 8,33 SDR per bruttokilovikt, exkl. emballage, avseende det förlorade, minskade eller skadade godset.
19. Göteborgs Fryshus ansvar för dröjsmål vid utförande av sitt uppdrag är begränsat till frakt-/lagringskostnaden.

Generell begränsning
20. Göteborgs Fryshus ansvarsperiod räknas från den tidpunkt då varorna omhändertagits för lagring eller transport av Göteborgs Fryshus personal tills de överlämnas till mottagaren eller till dess godset avhämtas, dock inte längre tid än lagringsavtalet gäller. För det fall att Godset ska avhämtas innan lagringsavtalets upphörande svarar Göteborgs Fryshus inte om Godset av våda skadas eller förstörs efter avtalad avhämtningstid.
21. Kan enligt tillämplig lag förlust, minskning, skada eller dröjsmål ge upphov till anspråk på annan grund än detta avtal, får Göteborgs Fryshus åberopa de bestämmelser som utesluter Göteborgs Fryshus ansvar eller som anger eller begränsar ansvarets storlek.
22. Parterna är befriade från ansvar och påföljd för sin underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtelsen har sin grund i en omständighet som part inte råder över och som förhindrar fullgörandet. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen dock fullgöras på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses krig, krigshandling, restriktioner rörande tillgången på energi, myndighets åtgärd, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. Vidare är Göteborgs Fryshus befriad från ansvar och påföljder för underlåtenhet att fullgöra sina förpliktelser enligt lagringsavtal vid elavbrott, om underleverantör inte kan leverera el och avbrottet har pågått i mer än 48 timmar.
23. Bestämmelserna i detta Avtal om Lagerhållning och Transport ska äga samma tillämpning såväl för andra parter som Göteborgs Fryshus anlitat som för Göteborgs Fryshus själv, oavsett grunderna för Varuägarens krav mot Göteborgs Fryshus eller sådan annan part. Den sammanlagda ansvarsskyldigheten för Göteborgs Fryshus och sådan annan part är begränsad till och kan ej överstiga Göteborgs Fryshus ansvar enligt dessa bestämmelser.

Reklamation
24. Anmärkning mot Göteborgs Fryshus ska framställas utan oskäligt dröjsmål.
25. Vid synlig förlust, minskning av eller skada på Godset samt vid försening, ska anmärkning framställas omedelbart vid Godsets avhämtande/avlämnande eller vid tidpunkt då Godset skulle ha avhämtats, och i fall av förlust, minskning av eller skada på Godset som inte är synlig vid avhämtandet/avlämnandet ej senare än sju kalenderdygn efter avhämtandet/avlämnandet av Godset. Sker ej anmärkning enligt ovan har Varuägaren bevisbördan för att förlust, minskning av eller skada på Godset inträffat medan Godset var i Göteborgs Fryshus vård.

Preskription
26. Talan mot Göteborgs Fryshus i anledning av detta avtal ska väckas inom ett år från det att godset utlämnades eller skulle ha utlämnats, och vid dold skada från det att skadan upptäckts, eller bort ha upptäckts.
27. Preskriberad fordran kan inte göras gällande genom genkäromål eller yrkande om kvittning.

TVISTELÖSNING

28. Tvist i anledning av detta avtal ska lösas i allmän domstol.

VILLKORS- OCH PRISÄNDRING

29. Göteborgs Fryshus förbehåller sig rätten att ändra såväl pris som villkor för uppdraget, med en notistid om tre månader. Varuägaren äger vid sådan pris- eller villkorsändring rätt att säga upp avtalet till notistidens utgång, förutsatt att uppsägning sker senast en månad innan notistidens utgång. Vid utebliven uppsägning från Varuägarens sida har det nya villkoret accepterats.

TILLÄMPLIGA BESTÄMMELSER

30. Utöver detta avtal tillämpar Göteborgs Fryshus vid var tid gällande Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser och Djupfrysningsbyråns ansvarsbe-stämmelser för lagring i kyl- och fryshus. Vid oförenlighet avtalen emellan har detta avtal företräde framför de övriga, och Nordiska Speditörsförbunds Allmänna Bestämmelser företräde framför Djupfrysningsbyråns ansvarsbestämmelser för lagring i kyl- och fryshus.